Träna in nya tankar och beteenden eller rekonsolidera minnen som orsakar dem?

Metoder som rekonsoliderar minnen ger mer hållbara resultat än kognitiva och beteendemässiga metoder.

År 2004 visade neurovetenskaplig forskning att det är möjligt att rekonsolidera, koda om, recode, minnen. I populärterminologi kallas det att transformera, redigera, skriva om, rewrite, reimprint.

En föreläsning som Dr Bruce Ecker, psykoterapeut och fysiker, höll för psykoterapeuter år  2006 är fortfarande lika aktuell. ”Psychotherapy´s Mysterious Efficacy Ceiling – Is Memory Reconsolidation the Breakthrough?”, faktaspäckad och humoristisk. För länk se (1) nedan!

Träna in nya tankar och beteenden för förändring?

Med top-down metoder dvs. de vanligen använda metoderna, bearbetar dvs. försöker man motverka negativa tankar, beteenden, känslor, genom långvarig träning, ofta i form av exponeringsträning, med syftet att kunna kontrollera sina känslor, tankar och beteenden. Kallas för affektreglering, emotionell eller kognitiv reglering dvs. tankereglering. Detta används inom KBT terapi. Anger management, lågaffektivt bemötande handlar om att träna sig i att inte bli arg när man provoceras.

Bearbeta är ett välkänt top-down uttryck som ofta används om samtalsterapier.

Att visualisera ett önskat tillstånd som i mental träning, visualisation eller att affirmera dvs. uttala positiva tankar om något man vill uppnå men ännu inte lyckats med, i syfte att detta ska ske. Ungefär ”fake it until you make it” vilket är innebörden i flera metoder som många med varierande framgång använder.

Styr med din rationella hjärna?

Idrottstränare, coacher, sångpedagoger, musikpedagoger, teaterpedagoger använder också top-down tekniker. Att, som man uttrycker det, via den rationella delen av hjärnan (top-down) styra den icke-rationella delen av hjärnan. Detta förfaringssätt tar lång tid, kräver massor av träning och är inte underhållsfritt. Bearbetning kallas detta inom samtals-terapier och baseras på den kunskap man hade om hur hjärnan fungerar, före 2004. (4)

I bästa fall kan man för så kallade fobier, som räknas som betingade reflexer, via exponeringsterapi uppnå något som kallas extinction dvs utsläckning. Men, och detta är viktigt, denna form av fobiträning ger sällan hållbara resultat. Som de flesta vet kan fobier återkomma. För att inte tala om vreden som efter anger management träning återkommer fullt ut i ”skarpt” läge.

Majoriteten av våra problem beror på aktivering av känsloladdade minnen eller traumatiska minnen, som lagrats som implicita dvs. omedvetna minnen. Dessa former av minnen lämpar sig utmärkt för somatiska terapier, men inte för samtalsterapier. Med enbart samtal når man nämligen inte de subkortikala delar av hjärnan som lagrar implicita minnen och kan därför inte förändra dem.

Rekonsolidera minnen – bli regissör i ditt eget liv

Rekonsolidering

År 2004 visade neurovetenskaplig forskning att det är möjligt att rekonsolidera minnen. I populärterminologi kallas det att redigera eller skriva om, rewrite. För länk se (2) nedan.

Studier visar hur mismatch, en motsägelsefull förändring av det ursprungliga scenariot, krävs för att minnen skall dekonsolideras, dvs öppnas upp för att därefter kunna rekonsolideras, befästas, i en ny form som inte längre väcker negativa tankar, beteenden eller känslor. För länk se (3) nedan.

Mindful Tapping verkar, i likhet med många andra somatiska terapiformer, på detta sätt. I Mindful Tapping ingår dessutom metoder som reglerar hjärna och nervsystem, så att balans uppnås. Bottom-up dvs. somatiskt arbetande metoder ger hållbara, underhållsfria resultat och kräver alltså i motsats till affektreglering och kognitiv reglering inte upprepad träning.

Somatiska metoder transformerar implicita minnen

Besvär med psykisk och fysisk ohälsa, relationsproblem, addiktion och framgång inom sport, arbete, studier, scenkonst, musik och sång har ofta irrationella orsaker dvs. beror på att implicita minnen aktiveras. De är därför lättare att påverka med somatiskt baserade metoder.

Konceptet Mindful Tapping ger exempel på metoder som lämpar sig för att arbeta med implicita minnen dvs. emotionella minnen och procedur minnen. Mindful Tapping lämpar sig också för att arbeta med explicita minnen dvs. episodiska /autobiografiska minnen i form av inre bilder, inre ljud, lukt, smak, beröring och föreställningar dvs. känslomässigt färgade tankar. Konceptet Mindful Tapping

Är det komplicerat att transformera minnen?

Är det svårt att lära sig transformera sina upplevelser från att vara negativt laddade till att bli neutrala eller positivt laddade?

Nej, trots att Mindful Tapping utgår från en neurovetenskaplig bakgrund, som är komplicerad, är det lätt att lära sig Mindful Tapping. Man behöver inte vara expert på neurovetenskap för att lära sig Mindful Tapping. För alla känner igen sig själva och därmed andra, i sina egna på nervsystemet baserade reaktionssätt. De egna upplevelserna kan förklaras med hjälp av neurovetenskaplig kunskap. Det är i själva verket lättare att lära sig Mindful Tapping än det mesta vi undervisat i tidigare som exempelvis EFT, vilket vi varit internationella Trainers i under 2002-2012 i organisationen AMT respektive 2012-2014 i organisationen AAMET.

Om du vill veta mer om rekonsolidering så rekommenderar vi att du läser:

Bruce Ecker, Robin Ticic, Laurel Hulley, 2012 Unlocking the Emotional Brain: Eliminating Symptoms at Their Roots using Memory Reconsolidation. New York, NY: Routledge.

(1) Psychotherapy´s Mysterious Efficacy Ceiling – Is Memory Reconsolidation the Breakthrough?
This article is an edited transcript of a 2006 keynote address given at the University of California, San Marcos, to psychologists and doctoral students at the 12th Biennial Conference of the Constructivist Psychology Network.
Länk

(2) Pedreira, M. E., Pérez-Cuesta, L. M., & Maldonado, H. (2004). Mismatch between what is expected and what actually occurs triggers memory reconsolidation or extinction. Learning & Memory, 11, 579-585.
Länk

(3) Studies demonstrating that to induce deconsolidation / reconsolidation, a mismatch or prediction error experience is required in addition to reactivation of the target learning
Länk

(4) Att dela in hjärnan i rationella respektive irrationella delar är inspirerat av en numera förlegad uppfattning om hjärnan som tre-enig, tredelad. Triune brain är ett begrepp som myntades på 1960-talet av neuro-vetenskaparen och prästsonen Paul MacLean. Begreppet tredelad hjärna har sedan början av 2000-talet övergetts av majoriteten av forskare inom neurovetenskap. Det används dock fortfarande, fram till åtminstone 2017, i nyskrivna  böcker. Kanske mycket på grund av sin pedagogiska enkelhet. Det blir då enkelt att tala om att tankar styr känslor. En bekväm, men inte längre giltig teori för att förklara KBT, mental träning, anger management mm. Länk