Koncept Mindful Tapping

 

Konceptet MINDFUL TAPPING®

Mindful Tapping är ett psykobiologiskt koncept som bygger på den omfattande forskning som visar att upplevelser formar vår hjärna, vårt nervsystem och därmed hur vi mår, tänker, känner oss, beter oss, vår hälsa, våra relationer och prestationer i livet.
Läs vidare i Mindful Tapping utgår vi från upplevelsen

Före 2004 trodde man att minnen från barndomen var oföränderliga. Då använder man sig av ny inlärning, som i kognitiva- & beteendeterapier, för att ändra tankar, känslor och beteenden. Men resultaten är av varierande kvalitet och ofta inte hållbara.

Neurovetenskapen har sedan 2004 visat att minnen kan rekonsolideras (transformeras). Vårt koncept bygger på dessa kunskaper och undervisar i praktiska metoder som ger varaktig förändring. Arbetssätten inom Mindful Tapping överensstämmer därför med vad frontforskarna inom affektiv neurovetenskap rekommenderar.

Mindful Tapping – Hoppingivande, trösterikt och med en accepterande syn på ohälsa, beroende och misslyckanden i livet.

”Det var väl det jag visste – man behöver inte älta och prata om det.” sagt av Ewa efter en livsavgörande EPI session.

VAD ÄR MINDFUL TAPPING?

 • Mindful Tapping är ett psykobiologiskt koncept som bygger på neurobiologisk forskning från stress- och traumafältet, med metoder som reglerar nervsystemet.
  Läs mer om hur effektiv stresshantering kan transformera barndomsupplevelser 
 • Forskningen visar hur de folkhälsoproblem vi brottas med idag ofta har sin grund i traumatisk och toxisk stress från barndomen och livet.
  Läs mer om ACE-studien
 • Forskningen visar även kraften i att arbeta med ”bottom-up”-metoder, dvs kroppsorienterade metoder som balanserar nervsystemet och hjälper hjärnan omlagra dessa negativa minnen.
 • Mindful Tapping består av ett flertal metoder som reglerar nervsystemet. Tapping, Mindful Movements, Mindful Eye Positions, Mindful BSFF, TAT, papegojtekniken, integrering av bild-, hörsel-, lukt-, smak- och känselminnen/muskelminnen i kombination med somatisk mindfulness/somatiska upplevelser/somatic experiences/interoceptiv och proprioceptiv medvetenhet, vilket gör att man kan nå både ordlösa kroppsminnen dvs. implicita minnen och minnen man har ord för dvs. explicita minnen.
  Lär mer i Träna in nya tankar och beteenden eller rekonsolidera minnen som orsakar dem?
 • På så sätt uppnås direkt och dramatisk förändring av hur vi mår, tänker känner och beter oss.
 • Vi utbildar i kunskaper och metoder i workshops och utbildningar.
 • Mindful Tapping ger människor kraft och möjlighet att, utan krav på bakgrundskunskaper, förändra sina liv.

 

BAKGRUND OCH METODER

Konceptet är baserat på neurobiologi och uppväxtkvalitet (för mer info läs vidare – ACE studier, anknytningsteori, komplexa trauman). Med metoder som främjar utveckling av hälsa, relationer och framgång dvs. livskvalitet.

VILAR PÅ MEDICINSK NEUROFYSIOLOGISK GRUND

Modern neurofysiologi och traumaforskning ger oss kunskap om hur kropp, hjärna och nervsystem påverkas av det vi är med om. Dessa kunskaper ger också insikt i vad som krävs för förändring. Detta har vi vävt in i vårt sätt att arbeta.

 

KROPPSORIENTERAT

Neurofysiologin visar oss att minnen lagras på många olika sätt, varav de som är tillgängliga för samtal endast är en del. Många minnen lagras endast som kroppsupplevelser och är omedvetna/implicita. För att rekonsolidera dessa minnen arbetar vi kroppsorienterat. Detta arbetssätt kallas för bottom-up (till skillnad från top-down) och förespråkas av ledande traumaterapeuter och forskare.

 

SOMATISK MINDFULNESS = INTEROCEPTIV & PROPRIOCEPTIV MEDVETENHET

För att komma i kontakt med det vi upplever i kroppen har vi ett somatiskt mindful förhållningssätt. Det innebär att ha fokus på det vi upplever inom oss när vi är i kontakt med problemen. Det kan vara känslor, förnimmelser, rörelseimpulser, inre bilder och tankar. Med problemet i fokus parallellt med kroppsmedveten upplevelse / somatic experience läggs grunden för att nå omedvetna, ordlösa minnen, implicita minnen i hjärnan.

 

SKAPAR BALANS

För att omprogrammera, recode, rekonsolidera negativa reaktioner på minnen till neutrala eller positiva upplevelser använder vi en rad olika metoder. Det första vi lär ut är tapping, vilket innebär knackning på ett antal punkter på kroppen. Tapping liksom de andra metoderna vi lär ut, skapar balans i hjärna och nervsystem. Då upphör obehaget som var kopplat till problemet. Detta innebär att tankar, känslor och beteenden ändras.

 

MÅNGA METODER

i konceptet Mindful Tapping ingår ett flertal metoder. Varje metod har sin potential att transformera, rekonsolidera medvetna och omedvetna minnen. Alla metoder kan användas var för sig eller kombineras. Därför går det lätt att anpassa arbetet till olika individer och olika typer av problem.

 

PASSAR ALLA

Mindful Tapping kan oavsett bakgrund användas av alla. Alla metoder är enkla, kraftfulla och trygga att använda. Människor stärks av att få kunskap kombinerat med metoder som gör att de kan hjälpa sig själva och varandra. Mindful Tapping är praktiskt folkhälsoarbete. Jämför med kost och motion. Med ett koncept som ger medicinskt-fysiologiska förklaringar passar Mindful Tapping in i många verksamheter i samhället. Som sjukvård, skola, sport, coaching, psykoterapi.

 

BASEN ÄR SOMATISK MINDFULNESS

Det krävs mer än en metod för att lösa problem och olika människor trivs olika bra med olika metoder. Därför ingår ett flertal metoder i konceptet Mindful Tapping. Dessa metoder kan man använda var för sig eller kombinera.

 • Somatisk mindfulness dvs. interoceptiv och proprioceptiv medvetenhet = fokus på vad du upplever inombords. Liksom i Somatic Experiencing och Sensorimotor Psychotherapy.
 • Tapping = beröring på akupunkturpunkter.
 • Bilateral Stimulering i form av bilateral tapping, vilket innebär växelvis beröring på höger och vänster sida av exempelvis knän. Även i form av bilaterala ögonrörelser, genom att följa en terapeuts växelvisa fingerrörelser från vänster till höger sida.  Båda formerna av stimuli används i EMDR.
 • Mindful Eye Positions, Mindful-EP (tidigare kallat EPI, Eye Position Integration) för sport, sång och scenkonst och problem med stress/trauma bakgrund dvs psykisk och fysisk ohälsa samt smärtor. För att rekonsolidera minnen använder Mindful EP liksom Brainspotting ögonpositioner som påverkas av bl. a. mitthjärnans Superior Colliculi.
 • Mindful Movements, fokus på långsamma rörelser & skakningar = jämför med Somatic Experiencing.
 • TAT, Tapas Acupressure Technique = beröring på huvudpunkter.
 • BSFF = posthypnotiska instruktioner som transformerar undermedvetna känslomässiga problem.
 • Integrering av minnen i form av bilder, ljud, smak, lukt, beröring.
 • Papegojtekniken, för transformering av begränsande tankar

 

HUR GÖR MAN MINDFUL TAPPING?

 1. Välj ett problem
 2. Zooma in och aktivera det
 3. Notera dvs ha en medveten uppmärksamhet vad som händer inombords (somatisk mindfulness)
 4. Behandla / Transformera med metoder som reglerar om nervsystemet / rekonsoliderar minnen

För metoder, se punktlistan ovan.
För att få en uppfattning om hur vi arbetar med Mindful Tapping titta på klipp från demosessioner från steg 2 – besök på vår youtube kanal Mindful Tapping

 

Konceptet Mindful Tapping står på giganters axlar

Konceptet har, via erfarenheter, visats vara lämpligt för arbete med mental hälsa, fysisk hälsa, relationer och framgång inom skola, arbetsliv, sport, teater och sång.

Konceptet Mindful Tapping® vilar på ett fundament som skapats av mångas arbete.

Vi har framförallt studerat och vaskat fram essenserna från följande forskares, terapeuters och metodutvecklares böcker, vetenskapliga artiklar, vetenskapliga översiktsartiklar (reviews), kurser, e-kurser via PESI och NICABM.

Mot denna bakgrund har vårt eget forsknings- och utvecklingsarbete gjort det möjligt för oss, dvs. Kjell Forsberg, Ann-Sofi Forsberg och Hanna Noorberg, att skapa ett lättförståeligt koncept med kraftfulla metoder. Som därför kan läras av alla och därmed är öppet för alla oavsett utbildningsbakgrund. Konceptet namnskyddades under arbetets gång.

Gör gärna Google sökning på namnen i listan nedan. Läs deras böcker, se deras videor, läs deras vetenskapliga arbeten.

Robert Scaer MD
Bessel van der Kolk MD
Lisa Feldman Barrett PhD
Stephen Porges MD
Vincent Felitti MD
Pat Ogden PhD
Bruce Ecker PhD
Jaak Panksepp PhD
Frank Corrigan MD
Dan Siegel MD
Ruth Lanius MD
Arthur (Bud) Craig MD
Alan Vogel PhD
Antonio Damasio MD
Ronald Ruden MD
Laurence Heller PhD

Gary Craig grundare av EFT, ingenjör
Silvia Hartmann PhD, grundare av EmoTrance,  grundare av AMT som var den första organisationen för utbildning i energipsykologi med metoderna EFT, TAT, BSFF och EmoTrance
Tapas Fleming grundare av TAT, akupunktör
Larry Nims PhD, grundare av BSFF
Roger Callahan PhD, grundare av TFT
Asha Clinton PhD, grundare av Seemorg Matrix Work numera Advanced Integrative Therapy, AIT.

Följande personers metodutveckling fanns inte med som underlag vid utvecklingen av våra metoder. Vi har däremot retrospektivt, genom de likheter som våra respektive metoder uppvisar, kunnat konfirmera att vi, i likhet med dem, funnit essentiella ingredienser för transformering.

Peter Levine PhD, grundare av Somatic Experiencing
David Grand PhD, grundare av Brainspotting
Laurel Parnell PhD, grundare av Attachment-Focused EMDR

MD = läkare, PhD = fil doktor