The EPICA Experiences Model™

EPICA modellen är en modell om den lärande hjärnan, hur problem skapas och hur vi kan lära om. Den bygger på den omfattande forskning som visar att våra upplevelser formar vår hjärna, vårt nervsystem, vår fysiologi och därmed hur vi mår, tänker, känner, agerar och beter oss, vår hälsa, våra relationer och prestationer i livet.

 • The EPICA Experiences Model eller kort och gott EPICA Modellen™
 • EPICA = Exteroception – Proprioception – Interoception – Cognition – Action

EPICA modellen i korthet

EPICA Experiences är den totala upplevelse vi har av oss själva, andra och vår omgivning eller om du så vill av vår inre och yttre miljö. Denna totala upplevelse skapas via samverkan mellan kropp, hjärna och miljö, social och fysisk.

Oförutsägbara, oväntade, avvikande eller känslomässigt laddade upplevelser kodas in (predictive coding). De prediktioner som skapas använder hjärnan för att förutsäga och simulera våra framtida upplevelser. Med andra ord hur och vad vi uppfattar, tänker och känner (affekt, emotioner, förnimmelser), hur vi agerar (action) och vår fysiologi, allostas. När prediktionerna aktiveras av likartade situationer skapas motsvarande upplevelser. Vi lär oss av det vi är med om.

Om detta aktiveras mer frekvent kan de leda till symtom som ångest, depression, PTSD, aggressivt beteende, koncentrations-svårigheter, fibromyalgi, whiplash och trötthet, högt blodtryck, astma, smärtor, migrän, mag-tarm problem, addiktion men även problem med beslutsfattande, prestation, relationer, ledarskap, idrott, scenkonst.

För ökad hälsa, bättre prestationer och relationer behöver våra upplevelser transformeras. Upplevelserna finns i form av medvetna (explicita) och omedvetna (implicita) minnen, som när de aktiveras kan leda till problem och symtom. Observera att de kan aktiveras utan att man är medveten om det.

Våra upplevelser, EPICA Experiences, kan vi lätt aktivera. När så sker är de öppna för transformering och kan då förändras för gott. Neurovetenskapen har, sedan 2004, visat att minnen kan rekonsolideras dvs. förändras, transformeras. Vår modell bygger på dessa kunskaper.

För bestående förändring använder vi den terapeutiska rekonsolideringsprocessen, TRP, som utvecklats och beskrivits av framförallt Bruce Ecker.

“Det var väl det jag visste – man behöver inte älta och prata om det.”
Sagt av Ewa efter en livsavgörande Mindful Eye Position session.

EPICA Experiences är upplevelser av det som händer just nu eller det vi tror ska hända i framtiden och beror på det vi varit med om tidigare dvs. det som hjärnan lärt in, prediktioner. Våra upplevelser kommer från hjärnans inlärning av yttre sinnesintryck, exteroception, sinnesintryck från kroppens inre, interoception (viscerosensorisk), från muskler och leder, proprioception (somatosensorisk), balansorgan, kognition (cognition) med minnen och tankar samt action. Där action i korthet är rörelser (somatomotoriskt), affekt och allostas (visceromotorisk).

Hälsa, relation och prestation

De folkhälsoproblem vi brottas med idag har ofta sin grund i traumatisk och toxisk stress från barndomen, ungdomen och vuxenlivet. Hur livskvaliteten är under uppväxten och vad den gör för vår hälsa finns att läsa under rubriker som ACE studier, anknytningsteori och komplexa trauman. Trauman är långt vanligare förekommande än majoriteten tänker sig. Förmodligen bär alla på oförlösta trauman.
Forskningen visar att de problem vi brottas med idag ofta har sin grund i traumatisk och toxisk stress från barndomen och livet.
Läs mer om ACE-studien i bloggen “What the hell is in the well?

Problem med relationer och prestationer har också sin bakgrund i ökad känslighet som utvecklas av traumatisk och toxisk stress.
Stress i arbetslivet: “Stress i arbetslivet orsakas av en kombination av uppväxt- och arbetsmiljö”

Information om The Adverse Childhood Experiences, ACE-studien, finns bl.a här:
Chronic Illness Trauma Studies Sidan drivs av Dr Veronique Mead

Kroppsorienterade arbetssätt

Kroppsorienterade, somatiska arbetssätt även kallade bottom-up.

 • EPICA Experiences är i en session din totala och mångfacetterade upplevelse av det problem du aktiverat.
 • Minnen ”lagras” på olika sätt. Samtal når bara en begränsad del av dem. Många minnen visar sig enbart som kroppsupplevelser och är omedvetna/implicita. För att rekonsolidera dessa arbetar vi därför kroppsorienterat. Detta arbetssätt kallas för bottom-up, till skillnad från top-down som samtalsterapi kallas för. Samtalsterapi i olika former är fortfarande det gängse för traumabehandling. Bottom-up når längre och förespråkas därför av ledande traumaexperter som Bessel van der Kolk med flera.
  Läs mer i bloggen “Träna in nya tankar och beteenden eller rekonsolidera minnen som orsakar dem?”
 • Genom att arbeta med EPICA Experiences når man både ”kroppsminnen” dvs. ordlösa uttryck för implicita minnen och minnen man har ord för, explicita minnen, ”händelser man kan återberätta”.
 • Action uttrycker sig som rörelser; fight-flight-freeze, dissociation, orienteringssvar, tics, gester, skakningar, mimik, röstuttryck, blickriktning, ögonrörelser, beteenden, hållning, rörelsemönster och andning. Dessutom uttrycks action i fysiologisk form; autonoma nervsystemet, smärtor, kyla-värme, svettningar, förnimmelser från mage-tarm, hjärta, bröstkorg, hals och ansikte. Affektiva uttryck som gråt, ilska, ensamhet, hopplöshet, ångest.
  Hur dessa action-uttryck uppstår, hur de ter sig när man aktiverat dem och hur man använder sig av dem i arbetet, lär man sig i våra kurser.
 • För förändring räcker det inte med att förstå varför du mår som du gör, agerar som du gör, tänker som du gör. Det är inte berättelsen i sig som förändrar. Bessel van der Kolk uttrycker det så här i sin bok ”The Body Keeps the Score”

”Att veta varför du mår som du gör förändrar inte hur du mår. Men när du kan vara närvarande med dina inre upplevelser har du möjlighet att förändra hur du mår.”

EPICA modellen använder flera metoder

Mindful Tapping & Mindful Movements med flera metoder ingår i EPICA Modellen

Under sessioner, enskilt eller i grupp, arbetar vi med de mångfacetterade upplevelser man har av problem som aktiveras. I praktiken går det till så här:

 • Zooma in och aktivera
 • Notera, medveten uppmärksamhet, på vad som händer
 • Transformera

En hörnpelare i alla sessioner är somatisk mindfulness. Det innebär att man har en medveten uppmärksamhet på det man upplever i kroppen dvs. interoceptiva och proprioceptiva upplevelser.

För att få en uppfattning om hur vi arbetar titta på klipp från demosessioner –
Besök vår youtube kanal Mindful Tapping

Metoderna som ingår

Vi adderar någon eller några av metoderna för att transformering ska ske. Genom en variation av metoder skapas utrymme för människors olikheter och skapar ökad flexibilitet i arbetet eftersom problem kan vara av så skiftande art. Metoderna kan man använda var för sig eller kombinera.

 • Mindful Tapping mjuk ”knackande”, trummande eller klappande beröring.
 • Mindful Touch mjuk beröring och strykningar.
 • Mindful Movements, fokus på långsamma inkännande rörelser & skakningar.Jämför med Somatic Experiencing och Sensorimotor Psychotherapy.
 • Bilateral stimulering via klappande beröring. Används också inom EMDR.
 • Mindful Eye Positions – ögonpositioner förknippade med inlärning av signifikanta händelser. Används med fördel inom sport, sång och scenkonst, mentala problem, trauman och smärtor. (tidigare kallade vi metoden för EPI, Eye Position Integration)
 • TAT Tapas Acupressure Technique = beröringsposer på huvudet.
 • Mindful BSFF, Be Set Free Fast = posthypnotiska instruktioner som när de aktiveras via ett nyckelord transformerar medvetna och omedvetna känslomässigt laddade problem.
 • Integrering av minnen i form av bilder, ljud, smak, lukt, beröring mm.
 • Papegoj Tekniken, för bland annat begränsande tankar

Metoderna kan man använda var för sig eller kombineras.

Teorin om hur metoderna fungerar

Mindful Tapping, teorin bakom metoderna – del 1 av 2

Kurser och Utbildningar

Samtliga utbildningar, kurser och workshops, ger människor kraft och möjlighet att, utan krav på bakgrundskunskaper, förändra sina liv. Genom effektiv förändring av hur vi mår, tänker, känner och beter oss. Hoppingivande och trösterikt.

Steg 1 – Mindful Tapping med Tap Out Daily
Steg 2 – Mindful Tapping med Mindful Movements, Mindful Touch och Papegoj Tekniken
Steg 3 – Mindful Eye Position, TAT, Integrering av minnen i form av bilder, ljud, smak, lukt, beröring.
Steg 4 – Mindful BSFF

Läs mer on våra utbildningar här.

Evidens

Evidens för EPICA Modellen, med Mindful Tapping och Mindful Eye Positions

Hur vet vi att The EPICA Experiences Model med Mindful Tapping fungerar? Genom massvis av erfarenheter, egna, klienters och kursdeltagares. Läs gärna mer i vårt evidens dokument:

EVIDENS

EPICA Modellen vilar på giganters axlar

Modellen passar för arbete med mental hälsa, fysisk hälsa, relationer och framgång inom skola, arbetsliv, sport, teater och sång.

Vår modell vilar på ett fundament, som skapats av mångas arbete.

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete har gjort det möjligt för oss, Kjell Forsberg, Ann-Sofi Forsberg och Hanna Noorberg, att skapa en förenande teoretisk modell för hur vi fungerar. Med metoder för förändring som bygger på samma teorimodell. Vi kallar denna för EPIC modellen.

Flertalet kan lära sig arbeta enligt EPICA modellen. Kurserna är öppna för alla med intresse och fallenhet för att arbeta med människors hälsa och utveckling.

EPICA modellen startade med utvecklingen av Mindful Tapping. Den röner i sig stort intresse och för att inte förvanskas har vi därför registrerat den under varumärket Mindful Tapping®.

Följande personer har skapat metoder som vi har utgått ifrån.

Gary Craig, grundare av Emotional Freedom Techniques, EFT
Silvia Hartmann PhD, grundare av EmoTrance.
Tapas Fleming, grundare av Tapa Acupressure Technique, TAT
Larry Nims PhD, grundare av Be Set Free Fast, BSFF
Asha Clinton PhD, grundare av Seemorg Matrix Work

Vi har inspirerats av framförallt följande forskare till att vidareutveckla, och gå bortom, dessa metoder med sina förklaringssätt.

Robert Scaer MD
Bessel van der Kolk MD
Lisa Feldman Barrett PhD
Stephen Porges MD
Vincent Felitti MD
Bruce Ecker PhD
Karl Friston MD
Anil Seth PhD
Frank Corrigan MD
Arthur (Bud) Craig MD
Antonio Damasio MD

Till sist

Vi har, genom de likheter som våra respektive metoder uppvisar, retrospektivt kunnat konfirmera att vi, liksom nedanstående personer, funnit essentiella ingredienser för transformering.

Peter Levine PhD, Somatic Experiencing
Pat Ogden, PhD, Sensorimotor Psychotherapy
David Grand PhD, Brainspotting
Laurel Parnell PhD, Attachment-Focused EMDR
Lisa Schwarz M Ed, The Comprehensive Resource Model

Peppinge 15 april 2021