Så skapas känslor och …

Brainsciencepodcast skildrar på ett medryckande sätt Lisa Feldman Barretts bok ”Så skapas känslor”.

Barrettgruppens forskning kring känslor och hur de skapas har väckt glädje och förhoppning men också bestörtning. Liksom Darwins ”Om arternas uppkomst” gjorde.

Det är inte var dag man får en bok av den kalibern, som ”Så skapas känslor” är, i sin hand.

Då gamla ”sanningar” förvandlas till myter blir naturligtvis de etablerade och välkända forskarna inom fältet emotionsforskning inte överdrivet förtjusta. Isynnerhet då en del av dem fått igång en miljonindustri inom fältet datoriserad identifiering av känslor via ansiktsuttryck (vilket forskning visar inte fungerar sic!).

Boken ”Så skapas känslor” är en god startpunkt för något som handlar om mycket mer än vad boktiteln ger vid handen. Det framgår av avsnittet nedan, under rubriken: ”Det finns dold information i Barretts forskning som leder långt vidare”.

En fyllig, stimulerande, entusiasmerande och suverän presentation av “Så skapas känslor”

Ett helt underbar presentation och intervju av Lisa Feldman Barrett bjuder Ginger Campbell på i sin Brain Science podcast,
Lisa Barrett on How Emotions are Made

I detta program får man en fyllig genomgång av hennes Barretts teori om hur känslor skapas. Teorin kan sammanfattas under rubriken ”Theory of constructed emotion: an active inference account of interoception and categorization”. Det görs i programmet även en jämförelse med det numera föråldrade så kallade klassiska synsättet om att det finns specifika nedärvda nervkretsar, en för varje enskild känsla så kallad hjärnfrenologi och att känslor skulle uppvisa universella ansikts- eller kroppsuttryck s.k. kroppsspråk eller fysiologiska kännetecken.

Det finns ”dold” information i Barretts forskning som leder långt vidare

Det finns ”dold” information i Barretts och andra gruppers forskning som gör dem lätta att använda terapeutiskt.

Intervjun ovan slutar där det mest intressanta för konceptet Mindful Tapping börjar. Nämligen med proprioceptionens, interoceptionens, allostasens och * EPIC konceptets avgörande förståelse av och insikter om det som går under rubrikerna psykologisk och fysisk hälsa, personlig utveckling, motivation, beslutsfattande, prestation.

Det framgår av de vetenskapliga arbeten som skildrar EPIC konceptet och dess uppföljare att känslor bara är en liten del av det som hjärnans nätverk predikterar, förutsäger.
Vidden av detta synsätt innebär att hjärnans viktigaste funktion är att reglera allostasen så att den anpassas till bokstavligen allt vi uppfattar, gör och tänker dvs. perception, motivation och handling, framgår när man läser Barretts bok med speciella ögon. Det vill säga när man har en annorlunda kunskaps- och erfarenhetsbakgrund än vad hennes forskargrupp har.

Hjärnan använder information från yttre sinnen = exteroception respektive från ”inre sinnen”  = proprioception och interoception för att skapa tankar, affekt, känslor, beteenden och för att skapa fysiologin dvs. reglera hormonsystem, immunsystem och autonoma nervsystemet mm. Att man kan använda dessa kunskaper kring hur hjärnan tar in och arbetar med information i form av prediktion, förutsägelser, som är baserade på tidigare erfarenheter och som dessutom korrigeras av det som sker i stunden, som underlag för terapeutiska arbetssätt tycks inte Barrett eller andra parallella forskargrupper ha uppmärksammat. Åtminstone framgår det inte av de hundratals vetenskapliga arbeten, av både hennes och andra forskargruppers, som publicerats. Barretts ”recept” för förändring verkar bygga mer på en avancerad form av konceptträning. Lite drastiskt uttryckt mer som KBT i ‘perpetuum mobile’ format.

Så nog känns det lite egendomligt och samtidigt spännande att de sätt att förändra oss på som inryms i konceptet Mindful Tapping ännu är vår egen lilla ”hemlighet”.

* EPIC = Embodied Predictive Interoception Coding

Två Mindful Tappers, Lisa Hellman och Anna Weiner Arén, ger en god illustration till de tankar och möjligheter som Barretts bok kan inspirera till

Lisa Hellman Att känslor skapas i stunden ger nya perspektiv på hur vi kan läkas

Anna Weiner Arén Min hjärna skapar mig och låter mig uppleva mig själv i världen, varje sekund

Fotnot: En viktig kommentar till “Så skapas känslor”, den svenska översättningen av ”How emotions are made”.

Redan i förordet översätts degeneracy med degenerering. Vilket gör det svårbegripligt eftersom det är en felaktig översättning i de sammanhang som degeneracy används i denna bok. En godmodig syn gör att jag ändå tror att man som läsare, via de förklaringar som texten i boken innehåller, förstår vad som avses. Det finns mig veterligt inte någon svensk översättning av degeneracy som täcker betydelsen av termen, så som den används i boken. Se nedan för förklaringar av vad som avses med termen degeneracy.

Degeneracy medför att ett biologiskt system blir mer robust genom att komplexitetsgraden ökar. Detta medför en fördel som ökad överlevnaden. Det är i linje med Darwins teorier om evolutionen. Oavsett om det handlar om hjärnans, genernas eller immunsystemets funktionalitet.

När ordet degenering används, så avses att något är defekt. Ordet degenering bör därför inte användas i de sammanhang det gör i boken ”Så skapas känslor” eftersom det avser att något är defekt. Vilket alltså är tvärtemot vad begreppet degeneracy innebär när det används i boken.

Se följande referenser för att veta mer vad som avses med degeneracy:

Degeneracy and natural selection
Degeneracy, definition
Degeneracy and complexity in biological systems