Diskriminering försämrar psykisk och fysisk hälsa

Diskriminering försämrar psykisk och fysisk hälsa. Diskriminering pga. genus, ras, åsikter, religion, politiska åsikter, klubbtillhörighet kan leda till intensiv stress. Nervsystemet blir överväldigat och man kan få en känsla av att man saknar kontroll över sitt liv.

Upplever hjälplöshet och avsaknad av kontroll

Enligt neurologen och smärtläkaren Robert Scaer kan i princip varje social miljö där man upplever hjälplöshet och avsaknad av kontroll över sin belägenhet lätt leda till en traumatisk upplevelse. “almost any social setting where control is lost and relative helplessness is part of the environment can easily progress to a traumatic experience.”

Under en sådan traumatisk, hotfull situation aktiveras nervsystemet, det endokrina- och immunsystemets överlevnadsfysiologi. Samtidigt som hjärnans exekutiva funktioner blir mindre aktiva. Den automatiska vaktposten, superior colliculi, aktiverar i samverkan med amygdala orienteringsreaktioner innan vi ens är medvetna om det. Vi förbereds fysiologiskt dvs. visceromotoriskt och somatomotoriskt, för varierande grader av flykt, kamp eller frysreaktioner.

Samtal kan påminna och väcka minnen till liv

En människas automatiska ”reaktioner” på livshotande eller överväldigande upplevelser formar explicita och implicita minnen. Vid exponering för likartade händelser, eller fragment av dem, väcks liknande skräckartade känslor och tumultartade upplevelser som vid den ursprungliga händelsen till liv. Detta sker utan att vi är medvetna om det. Psykoterapeutiska behandlingsmodeller där samtal är huvudingrediens kan därför givetvis påminna och därmed utlösa motsvarande repris av de obehag som den ursprungliga händelsen utlöste.

Tryggare att vara mindfult somatiskt fokuserad

Mindful Tapping / Mindful EP liksom Somatic Experiencing arbetar med att gradvis och försiktigt närma sig dessa ofrivilliga kroppsliga reaktioner. Då kan obehagskänslorna, förnimmelserna och impulserna processas tills de finner en lösning. Ett arbetssätt vi benämner problem-fokuserad somatisk mindfulness.

Fokus under arbetet är på det man känner i kroppen (felt sense), inte berättelsen om händelsen. Det innebär att en traumatisk händelse inte behöver väcka mer obehag än att man tryggt kan ta hand om dem. Genom att pendla mellan de otrygga, traumatiska upplevelserna och trygga delar, via sina kroppsliga aktiveringar minskas obehaget. Lugna, trygga delar kan även förstärkas. Via tapping, ögonpositioner (Mindful Eye Positions-Mindful EP, tidigare kallat EPI-Eye Position Integration) Mindful Movement dvs.  långsamma rörelser, mikrorörelser mm löser vi upp traumats psykobiologi. Basen för Mindful Tapping och Mindful EP är densamma som de arbetssätt som ingår i Somatic Experiencing och Sensorimotor Psychotherapy.

Trauma kan ge långvariga hälsoeffekter

Om traumatisk stress-medierad påverkan på kroppens allostas (“resursbudget”) lämnas obeaktad och därmed påverkar psykiska funktioner, immunsystem, endokrina system, hjärt-kärlsystem, mage-tarmsystem och nervsystem kan det resultera i långvariga kroniska psykiska och fysiska hälsoeffekter. Många av de vanliga kroniska sjukdomarna kan förklaras av denna toxiska stress (LÄNK). Därför är effektiva somatiska metoder vid arbete med trauma av stor hälsomässig och samhällsekonomisk betydelse. Man kanske inte behöver “lära sig leva med” sina besvär?!

Avstängd, paralyserad, avtrubbad

Frysreaktionen är ett tillstånd av immobilisering, paralysering vid traumatiska händelser och kan ta sig uttryck som handikappande somatiska symtom. Att man dissocierar, känner sig fångad eller hjälplös, avstängd, avtrubbad och känslolös.

Avstängdhet, dissociation, gör att man inte känner sig närvarande eller att man inte ’är’ i sin kropp. Att då åter kunna känna sin kropp kan paradoxalt nog upplevas som otryggt och skrämmande. Om man lämnar de traumatiska reaktionerna olösta kan immobilitetssvaret bli kopplat till negativa känslor som fruktan, apati och hjälplöshet. En kroniskt kopplad rädsla genomsyrar och ”betingar” personen till att bli rädd för sina egna fysiska kroppsliga förnimmelser, sensationer (exempelvis panikångest). Detta kan skapa en ond cirkel där rädsla utlöser mer rädsla och därmed fördjupar traumats effekter på kropp och hjärna.

Erfarenheter visar att i tillägg till den ”psykologiska” delen av traumat skapas också handikappande somatiska symtom.

Reglera nervsystemet så läks dina trauman

Nyckeln till läkning av trauman är således att komma i kontakt med dess fysiologi och reglera nervsystemet så att traumat kan föras till en konklusion. Inte att återberätta eller återuppleva traumatiska händelser i förhoppningen om att uppnå katarsis. Den typen av psykoterapeutiska metoder kan dessvärre förstärka och befästa trauman ännu djupare. Man kan till och med få upplevelsen av att traumat inte påverkar längre. Varför? Eftersom upplevelsen för att inte bli för intensiv vid återberättandet förträngs, dissocieras. Men effekterna av traumat på psykologisk, endokrinologisk nivå liksom effekterna på nervsystem och immunsystem kvarstår dessvärre.

Arbeta, med frigörande somatiska metoder, tillsammans med andra

Somatiskt baserade metoder som Mindful Tapping, Mindful EP, Brainspotting, EMDR och Somatic Experiencing främjar emotionell frigörelse och stabilisering av psyket genom att stabilisera nervsystemet och därmed korrigera den hyper-arousal respektive hypo-arousal som följde av traumats psykobiologiska inverkan.

Människor som utsätts för nedlåtande och diskriminerande relationer kan genom att lära sig de somatiska metoder som ingår i konceptet Mindful Tapping / Mindful EP (LÄNK) gå samman i grupper (studiecirklar, vänner, familj, arbetsplatser, sport, föreningar) för att hjälpa varandra. Det gör det möjligt för människor att utvecklas, oberoende av samhälleliga resurser. De behov av hjälp som föreligger kan i likhet med motionsaktiviteter och upplysning om kosthållning genomföras ute i samhället. Det kan, för att vara enklare att genomföra, praktiskt kopplas till enskilda individers vardag, exempelvis arbetsplatser.

Rekommenderad litteratur:

Robert Scaer. The Trauma Spectrum: Hidden Wounds and Human Resiliency.

Robert Scaer The Body Bears the Burden

Bessel van der Kolk The Body Keeps the Score

Levine PA. In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness

Rasism får kroppen att åldras snabbare
Rasism och hälsa hänger ihop. Du både åldras snabbare och blir mer mottaglig för sjukdomar om du utsätts för rasism, visar forskning från USA