Polyvagal teori ger praktisk kunskap för ljudkänsliga

Polyvagal teori ger oss en förståelse för hur vårt nervsystem reglerar vårt psykes, kropps och hjärnas aktiviteter. Och hur vi kan reglera vårt inre tillstånd = hur vi mår. Bland annat med hjälp av inner awareness = mindful observation = introspection. Med andra ord, det är enklare för oss att påverka hur vi mår genom att vara i kontakt med de emotioner och den somatik som våra tankar genererar än att medvetet försöka förändra våra tankar.

HRV, Heart Rate Variability mäter hur vårt autonoma nervsystem ”mår”

Vi kan följa vad som händer oss fysiologiskt när vi reagerar psykologiskt via det ”titthål” som mätning av hur hjärtfrekvensen varierar, med inandning respektive utandning = HRV*, ger. Sagt på ett annat sätt, vi kan spegla vår subjektiva psykologiska upplevelses koppling till vår fysiologiska aktivering via medveten observation om vad som händer i kroppen =somatik plus emotioner samtidigt med att vi registrerar HRV som bland annat är ett mått på vårt autonoma nervsystems balans. Kopplar man denna insikt till att göra en icke-invasiv mätning av HRV kan man monitorera hur en terapi framskrider.

Vår hörsel regleras av autonoma nervsystemet

De nerver som reglerar den muskulatur i våra inneröron som påverkar spänningsgraden av trumhinnan är i hjärnstammen kopplade till regleringen av autonoma nervsystemets ventrala och dorsala vagala kärnor. Låg spänningsgrad på trumhinnan ger motsvarande effekt som man får på trummor man spelar musik på dvs. de motsvarar bastrummor. Lågfrekventa ljud som vårt nervsystem reagerar automatiskt på dvs neuroceptoriskt, liknar de hotljud som predatorer=rovdjur använder och som är morrande och väsande ljud. Lågfrekventa ljud upplevs som hotfulla av människor och finns i flera miljöer som exempelvis varuhus och sjukhus. Personer som är speciellt känsliga för ljud kan kallas för auditoriskt hypersensitiva. Vid autism föreligger ofta ljudöverkänslighet. Personer med trauma & stress orsakade diagnoser som PTSD, fibromyalgi eller kronisk utmattningssyndrom , CFS/ME kan också vara ljud- och ljuskänsliga. Ofta kopplad till hypervigilans.

Auditorisk hypersensitivitet

Trumhinnornas spänningsgrad kan man idag mäta via en speciellt utvecklad och patenterad utrustning. Den har utvecklats av professor Stephen Porges tillsammans med en av hans doktorander, Greg Lewis, som numera doktorerat i Bioengineering. Att anpassa trumhinnans spänningsgrad till att lättare ta upp lågfrekventa ljud har ett tydligt överlevnadsvärde. Det är uttryckt på ett annat sätt en evolutionär fördel. Men det kommer med ett pris. Personer som har auditorisk hypersensitivitet har svårt att uppfatta de frekvenser som vanligt samtal bygger på. De är nämligen upptagna med att skanna av omgivningen för tecken på hot. Detta är inget medvetet val utan det är en följd av emotionellt inpräntad inlärning ofta tillsammans med omedvetna konsekvensanalyser = omedvetna förutfattade meningar. Även kallat för traumatisering. För att kunna ge effektiv traumabehandling på ett för klienten tryggt sätt behöver man förstå den förändring i hjärnans och autonoma nervsystemets fysiologi som följer av att hamna i den dorsala vagala kärnans dominans. Denna reaktion kallas för frysrespons och ger en adekvat beskrivning och förståelse som leder till säkrare behandling av det som numera i dagligt tal kallas för trauma.

Upprepad inlärning av flykt / kamp eller frys-responser gör oss sårbara

För att uppnå balans vilket medför ökad homeostas inom kroppens nervösa, endokrina och immunologiska system behöver man reglera högst upp i den polyvagala hierarkin. Ventrala vaguskärnan, ”kommandocentral” i mammaliernas = däggdjurens sociala kommunikationscenter ger oss den neurologiska bas som gör det möjligt för oss att vara de högt utvecklade sociala, engagerade och empatiska varelser vi har potential för. Händelser som för oss bort från trygghet gör att vi hamnar i de negativa beteenden och tankar som dessa tillstånd ger upphov till. Upprepad inlärning av flykt/kamp eller frysresponser gör oss sårbara. Vi kan återfå en ökad motståndskraft genom att minska den påverkan som lagrade traumatiska minnen ger. Övningar och terapier som ökar den ventrala vaguskärnans inflytande gör att vi fungerar bättre socialt och blir mer lekfulla och kreativa.

Modulering av trumhinnans spänningsgrad

Modulering av trumhinnans spänningsgrad kan påverkas genom speciellt utformade ljudträningsprogram som professor Stephen Porges utarbetat. När sådant ljud stimulerar hjärnan återtar trumhinnan sin känslighet för de frekvenser för samtal som är socialt gynnsamma. Parallellt regleras vaguskärnornas aktivitet via återkoppling i hjärnstammen vilket återspeglas beteendemässigt hos auditoriskt överkänsliga individer med en förbättrad social förmåga.

* HRV = heart rate variability

Låt dig gärna inspireras av följande video med Stephen Porges, MD

Läs mer om Light & Noise Sensitivity in Fibromyalgia & Chronic Fatigue Syndrome