Personliga berättelser i stället för diagnoser

Huvudtesen i denna blogg är att människors livserfarenheter, dvs. vad de varit med om, leder till såväl svårigheter som styrkor i människors liv.

Därför har vi i våra utbildningar sedan början av 2000-talet utgått från att arbeta med det som driver eller orsakar människors problem, inte med diagnoser.

Denna huvudtes formulerar vi med EPICA modellen. EPICA modellen / The EPICA Experiences Model™

Vad människor varit med om uttrycks i såväl medveten form som omedveten form, explicit respektive implicit. De omedvetna delarna är de som traditionella psykoterapier har svårigheter med att förändra. Man försöker snarare bemästra symtomen, genom träning i att motverka dem med tankar eller beteenden. Ungefär som vid fysisk träning. Då kvarstår orsakerna till problemen och de ger efter viss tid återigen likartade eller andra symtom. Många gånger uppstår alltså nya symtom än de man uppmärksammade i början. Det kan ske när de drivande orsakerna, oftast trauman, lämnas oförändrade. Exempelvis kan depression utvecklas till hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Med kroppsorienterade arbetssätt, som vi undervisar i, är omedvetna minnen inte längre svåra att arbeta med. Att förändra dessa gör det lättare att uppnå ”total” effekt. För om man i förändringsprocessen inte tar med alla delar av både omedvetna och medvetna minnen, med andra ord det som utgör underlag för och driver problemen, får man inte den kraftfulla och hållbara effekt som individen letar efter. Livskvalitet är mer än symtomlindring!

Symtomlindring och diagnosfrihet enligt vissa förutbestämda kriterier, exempelvis DSM, är det som traditionell vård utgår från. Då kan traditionella terapier som KBT och ACT hjälpa till viss del, för en del individer. Ofta baseras ”vården” på långvarig träning, som dessvärre inte ger varaktig lindring. Klienterna upplever fortfarande att de inte fått den hjälp de sökte. Som inte bara var att kunna fungera någorlunda utan snarare att må bättre i livet och fungera utan de begränsningar som orsakerna bakom symtomen annars fortfarande driver.

Från bloggen ”Att förstå psykiska problem utan diagnoser” av Lasse Mattila har jag valt ut att citera den text som känns angelägen för oss som undervisar i Mindful Tapping.

Citat
Johnstone beskrev också hur det centrala i RMHM* (Ramverket för Makt, Hot och Mening) är att flytta fokus från de enbart symtomorienterade frågorna om vad som är fel på människor eller vilka symtom som de har till mer samman-hangsorienterade frågor.

Frågor som snarare handlar om vad människorna har varit med om, hur deras erfarenheter har påverkat och skapat mening för dem, och vilka överlevnads-strategier de utvecklat utifrån detta.

I RMHM kompletteras dessa frågor även med frågor om vilka styrkor och resurser människor har i sina liv.

Alla främsta orsaker till människors ’psykiska problem’ involverar på olika sätt maktobalanser så som fattigdom, försummelse, våld, övergrepp eller andra trauman.

När vi väl ser maktobalansernas centrala betydelse för lidandet har vi svårt att återgå från frågorna om vad människorna varit med om till vad som är fel på dem eller vilka symtom de har, sade Johnstone.

Att förstå att de uttryck som vi idag betraktar som psykiska sjukdomar eller störningar i själva verket handlar om funktionella reaktioner (på upplevda hot) och svårigheter är centralt för att vi ska kunna hjälpa dem, menade Johnston.

Som exempel på olika typer av hotresponser nämnde Johnstone apati och nedstämdhet, humörsvängningar, självskadebeteende, mardrömmar, hörsel- och synhallucinationer, perfektionism och undvikande beteende.

När det gäller dessa olika hotresponser eller överlevnadsstrategier betraktas de ofta inom vården som ’symtom’ på en psykisk sjukdom eller en psykisk störning.

Förändringen kommer inte att ske inifrån det befintliga systemet. Människor i maktposition lämnar sällan frivilligt ifrån sig makten. Varje revolution börjar på gräsrotsnivån, och det är också där vi behöver börja. (fetad av Kjell Forsberg)

Kommentar:
Behovet av hög tillgänglighet av effektiva metoder för att transformera trauman, som annars driver ohälsa och destruktiva beteenden, är enormt. För att parafrasera: varje revolution börjar på gräsrotsnivå. Det är där samhällets hälsa byggs.

Mindful Tapping® har vi, sedan början av 2000-talet, utvecklat just med tanke på att gräsrots-nivån, den intresserade allmänheten, skall kunna lära sig metoderna. För att ge tillgång till effektiva metoder som förändrar. Utbildningarna i Mindful Tapping är därför naturligtvis öppna för alla.

Efterord:
Apati, nedstämdhet, humörsvängningar, självskadebeteenden, mardrömmar, hörsel- och synhallucinationer, perfektionism och undvikande beteenden nämns i texten och är goda exempel på traumarelaterade besvär, störningar eller vad vi nu föredrar att kalla dem. PTSD diagnosen kan inrymma dem alla.

Fysisk/medicinsk och mental/psykisk ohälsa ses traditionellt som hörande till olika discipliner. Detta gör det svårare att se och förstå att trauman, är de bakomliggande orsakerna till symtom av såväl fysisk som psykisk art.

Läs mer om detta i bloggen “Hela människan – psykiskt, medicinskt och prestationsinriktat

Referenser:
Ramverket för Makt, Hot och Mening (RMHM). Engelska “The Power Threat Meaning Framework, PTMF”

Att förstå psykiska problem utan diagnoser av Lasse Mattila, 21 dec 2022

Även Psykodynamiskt forum har en artikel i ämnet. Brittiska psykologförbundet överger psykiatriska diagnoser – The Power Threat Meaning Frame

*