Känn dig själv

Sinnet är i grunden förkroppsligat / Mind is fundamentally embodied

Sinnet är i grunden förkroppsligat. Skönheten i kroppen och dess värld som skapar sinnet är underbart att se. Allt vi upplever, känner till, känner, värdesätter och gör är resultatet av kroppsliga processer som vi sällan är medvetna om, men utan vilka vi varken skulle kunna överleva eller ha meningsfulla liv.

Kunskap, kunnande, vetande, att veta är en helt naturlig process, helt och hållet rotad i vårt pågående engagemang med vår fysiska och sociala värld. Det finns inga eviga former eller oföränderliga essenser. Det finns med andra ord ingen för evigt given ren och sann kunskap.

Det är inte bara perception, känsla och kroppslig rörelse som bottnar i strukturer och processer i våra kroppar och hjärnor. Detsamma gäller konceptualisering och resonemang, som också är kroppsligt förankrade och formade. Sinnet är en framväxande funktionell organisation av kroppsbaserade processer.

Abstrakt tanke är inte en transcendens av kroppen, utan snarare ett resultat av kroppsbaserat meningsskapande. Alla de affektiva och kognitiva operationer vi utför – från enkel perception till våra mest imponerande intellektuella och konstnärliga prestationer – är angelägenheter för det förkroppsligade sinnet. Vad vi tänker och hur vi tänker beror på våra hjärnor och kroppar, när de verkar i våra fysiska, sociala och kulturella miljöer.

Att veta är vårt sätt att försöka hitta vår plats i vår omgivning. Men när vår levda upplevelse misslyckas med att möta våra förutbestämda förväntningar måste vi omkalibrera dessa förväntningar så att de är mer i linje med den faktiska upplevelsen. Detta är ett annat, mer kritiskt baserat sätt att undersöka och veta.

För det mesta sker både våra förväntningar och våra omkalibreringar (predictive processing) automatiskt under nivån av vår (medvetna) medvetenhet dvs. vi är inte medvetna om det. Men med uppkomsten av abstrakt tänkande och språkanvändning kan denna process av självanpassning i ljuset av nya erfarenheter ibland föras till reflekterande medvetenhet, och därigenom bli föremål för medveten artikulation och kontroll. Själva möjligheten för vetenskap beror på denna förmåga att vara reflekterande medveten om denna förväntanstestning-justeringsoperation eller med enklare ord, formulera och testa hypoteser.

Att veta är då ett görande – en aktiv omvandling av vår erfarenhet från ett tillstånd av obestämdhet, osäkerhet och förvirring till ett tillstånd av återställd flytande aktivitet, som är nödvändig för att vi ska fungera väl i vår värld.

När vi studerar hjärnans mekanismer för att förutsäga och testa evidensen från världen (predictive processing, active inference) kommer vi att se hur kunskapskällorna är djupt förkroppsligade, personliga, praktiska och aktivitetsorienterade (action och active inference i EPICA modellen). Denna kroppsliga grund utgör grunden, oavsett hur abstrakt eller esoterisk vår kunskap kan vara. Oavsett om det är inom matematik, logik, vetenskap, humaniora eller konst, är sinnesprocessen en förkroppsligad, värdebaserad process.

En till viss del språkligt anpassad översättning från boken Out of the Cave-A Natural Philosophy of Mind and Knowing, 2022 av Mark Johnson, filosof och lingvist och Don Tucker, psykolog och neurovetenskapare.

Kommentar:
Den nya neurovetenskapen, som sammanfattas i EPICA modellen, gör i samklang med den Natural Philosophy of Mind som Mark Johnson och Don Tucker på ett excellent sätt framför i boken Out of the Cave, att den urgamla kulturella klyftan mellan humaniora-konst och naturvetenskaper upphävs. Det är enklare att vara människa då vi inser att hur vi tänker, hur vi mår, handlar, abstrakt tänkande och kunskap har evolutionära rötter.

Lyssna gärna på podden “Out of the Cave” med Mark Johnson och Don Tucker – en filosof och en neuropsykolog – där de föreslår en radikal omprövning av vissa traditionella åsikter om mänsklig kognition och beteende.

Platons allegori om grottan fångade oss i 2500 år i illusionen att sinnet är skilt från kroppen och från den naturliga och fysiska världen. Kunskapen måste vara evig och absolut.
Nya vetenskapliga framsteg visar dock att våra kroppar formar sinne, tanke och språk på ett djupt och genomgripande sätt.

Out of the Cave-A Natural Philosophy of Mind and Knowing