KBT eller tapping för depression?

I en vetenskaplig publikation på effekterna av tapping/EFT och KBT på depression och ångest framhåller författarna att den gängse uppfattningen att KBT är effektiv för mild och medelsvår depression ifrågasätts av nyare forskning. Något som för allmänheten och därmed patienter, vid sidan av rapporterade svårigheter att göra åtskillnad mellan läkemedels- och placeboeffekter, föga belyses massmedialt.

Tapping har kvarstående effekt för depression

Effekter av tapping för depression sågs först vid uppföljningen 3 respektive 6 månader efter den avslutade 8 veckors behandlingen.

KBT visade klinisk effekt direkt efter interventionen men den avklingade och var inte mätbar efter 3 respektive 6 månader.

Slutsatserna må vara prematura och fler studier behövs för att fastlägga dessa preliminära resultat.

Tapping effektivt vid ångest.

Förstudien visade att båda metoderna gav likartade och positiva resultat vad gäller ångest.

Tapping är ett kostnadseffektivt och användarvänligt alternativ till KBT för ångest och depression.

Tänkvärt ur sjukvårdsekonomisk och samhällsekonomisk synvinkel och än mer från patienters perspektiv, är de låga samhälleliga och privata kostnader och den tillgänglighet som är förenad med användning av tapping i större skala. Eftersom tapping med fördel kan användas i grupp och har visats effektiv i händerna på lekmän är de folkhälsomässiga vinsterna som kan göras avsevärda. Enbart depression är numera internationellt sett den fjärde vanligaste orsaken till nedsatt hälsa.

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Emotional Freedom TEchniques in REducing Depression and Anxiety Among Adults: A Pilot Study