All tapping är inte EFT

Med tolv års erfarenhet som EFT Trainers, i AMT och AAMET, vet vi att många har svårigheter att använda EFT.  Det man upplever som besvärligt är att sätta ord på problemet dvs. formulera set-ups och affirmationer. Den stora frågan blir med andra ord för många – ”vad ska jag säga?”.

Tapping används i fler metoder än den form av EFT, som ursprungligen skapades av Gary Craig
Thought Field Therapy, Energy EFT, Positive EFT, Quantum EFT, Faster EFT, SET, PET, Clinical EFT, TTT – Trauma Tapping Technique, EMDR och Mindful Tapping.

All EFT är inte Emotional Freedom Techniques

Klassisk EFT som nu benäms Official EFT, skapades av Gary Craig med utgångspunkt från TFT.

Klassisk EFT = Official EFT = Gary Craigs ursprungliga metod
Emotional Freedom Techniques, EFT lanserades 1995 som en förenkling av TFT (Thought Field Therapy). Ingen kunskap om akupunkturläran krävs och därmed gör man ingen koppling mellan punkter och specifika organ, känslor etc. Man uppnår lindring av problem genom att knacka på, stimulera, akupunktur-punkter samtidigt som man verbalt uttalar problemet som en affirmation. Teorin bakom EFT är att problem beror på störningar i kroppens energisystem. Genom knackningen stimuleras energiflödet vilket man menar ger upphov till effekterna. NLP blev en viktig beståndsdel i EFT.

EFT spreds och förändrades
Många lärde sig Garys EFT och förändrade den efter hand på olika vis. I denna process har det uppstått en del oklarheter om vad EFT är. Den enda EFT som idag har Garys erkännande är Official EFT, så som den lärs ut på hans websida och på ACEP.

Metoder som Gary Craig inte sanktionerade under begreppet EFT
Tapping Solution-EFT (Nick Ortner) sanktionerades inte av Gary Craig.
Faster EFT som är en förkortning för Emotionally Focused Transformations, med andra förklaringsmodeller än klassisk EFT.
Scripts dvs. färdigskrivna set-ups eller affirmationer, ses av Gary Craig som en förvanskning av tankarna bakom EFT eftersom problem till sin natur är personliga.

Metoder som utvecklats med utgångspunkt från EFT
Nedanstående respekterade Gary Craigs anmodan att ta sig ett annat namn än EFT för sina tapping-metoder:

  • SET – Simple Energy Technique & PET – Provocative Energy Technique (Steve Wells och David Lake)
  • Mindful Tapping (Kjell och Ann-Sofi Forsberg)
  • Matrix Reimprinting (Karl Dawson)
  • Inner Repatterning (Tania Prince)

Energipsykologi är mer än EFT

Energipsykologi är mer än EFT även om EFT-Emotional Freedom Techniques är den mest kända metoden. Andra metoder är bl.a. TAT, EmoTrance, Logosyntes, TFT (Tankefältsterapi), Allergy Antidotes, BSFF, Seemorg Matrix Work. Dessutom ingår även Donna Edens Energy Medicin i energipsykologin. Begreppet energipsykologi skapades av Fred Gallo, amerikansk psykolog och kallas i England för meridianenergiterapi, MET.

Somatiska metoder som mindfulness, yoga, Somatic Experiencing, EMDR, Brainspotting och Heart Math är däremot inte energipsykologiska metoder.

AMT’s utbildningspaket innehöll flera energipsykologiska metoder såsom TAT, EmoTrance, BSFF med huvudmetoden EFT. Utbildningspaketet sammanställdes av ett flertal namnkunniga inom området (Silvia Hartman, Gary Craig, Willem Lammers, Susan Courtney, Ananga Sivyer,).

Mindful Tapping® – anpassar energipsykologiska metoder till neurobiologiska förklaringsmodeller
Som Trainers, utbildare, har vi sett det självklara i att tillgodose människors olikheter och problemens specificitet genom att erbjuda ett flertal metoder. I Mindful Tapping använder vi oss fortfarande av alla de metoder som vi undervisade i som AMT Trainers. Det finns dock en stor skillnad i hur vi nu lär ut och tillämpar teknikerna.

Istället för att utgå från de varierande teoretiska grunder som de olika energipsykologiska metoderna vilar på, vilket lätt blir spretigt utgår vi idag från ett och samma perspektiv – nämligen hur vi fungerar som biologiska och psykologiska varelser. Den gemensamma förklaringsmodellen har stöd i neurovetenskap, stress- och traumaforskning, ACE-studierna samt  attachement- och anknytningsteorierna. Det betyder också att arbetssätet fungerar enligt Förklaringsmodellen utgör också underlaget för hur vi arbetar med metoderna.

Mer om Energipsykologiska metoder:
Få självhjälpsmetoder kan mäta sig med energipsykologin i sin vardagsnära enkelhet i kombination med den kraftfullhet de ger.
Läs om metoderna