Utvecklingen av Mindful Tapping

Mindful Tapping är frukten av vårt, Kjell och Ann-Sofi Forsbergs, långa arbete med klienter och kursdeltagare samt vårt brinnande intresse för att förstå hur vi fungerar. Idag har vi samlat några av de främsta forskarnas förståelse för hur vår kropp och hjärna fungerar och kombinerar detta med energipsykologiska och somatiska metoder samt fokuserad mindfulness. Det vi lär ut ska vara tillgängligt för alla. Därför gör vi svårbegriplig kunskap lätt att förstå och praktiskt användbar genom effektiva metoder som är lätta att lära.

Läs Kjell och Ann-Sofis berättelse om deras idoga arbete för att utveckla Mindful Tapping. Ett kunskapsmättat och samtidigt lättsmält koncept. Som gör att vi förstår mer hur vi fungerar och därför hur vi kan förändra hur vi mår, beter oss och tänker genom att ha tillgång till effektiva metoder.

Från läkemedelsforskning till energipsykologi

Kjell arbetade under 25 års tid som läkemedelsforskare på Astra Zeneca. Han kom i kontakt med TFT/EFT redan 1999 och började året efter utbilda sig i EFT och andra energipsykologiska metoder.

Kjell åkte till USA, Canada, England och Schweiz och lärde sig utöver EFT en rad andra energipsykologiska metoder, ofta direkt från metodernas grundare. Han lärde sig TAT av Tapas Fleming, BSFF av Larry Nims, EmoTrance av Silvia Hartmann, Seemorg Matrix av Asha Clinton, Allergy Antidotes av Sandi Radomski, Logosynthesis av Willem Lammers, Evolved TFT av John Diepold och Victoria Britt. Hans EFT-utbildning med bl.a. specialkurser i addiktion/beroende respektive trauma var förlagd till England med Susan Courtney som Trainer. Under dessa kurser och konferenser i Canada och Europa knöt han kontakter med frontfigurerna inom fältet och fyllde på med alltmer kunskap. Kjell började med klienter år 2000 och startade undervisa år 2001.

AMT-Trainers

År 2002 var Kjell med på Silvia Hartmans världspremiär på hennes nyutvecklade metod EmoTrance. Han blev under denna utbildning Trainer i EmoTrance. Samma år blev Kjell också anmodad av Silvia Hartman att bli Trainer inom AMT (Association for Meridian and Energy Therapies). AMT var den första internationella organisation i världen som erbjöd ett energipsykologiskt utbildningsprogram som innehöll EFT, TAT, EmoTrance och BSFF.

Ann-Sofi certifierades som AMT Trainer år 2009 av Sandra Hillawi. Då hade hon under flera år verkat som Co-Trainer tillsammans med Kjell och var även EmoTrance Trainer.

Som AMT Trainers har vi fortsatt organisationens inriktning på en bred och allsidig utbildning, men med EFT som huvudmetod. AMTs öppna och bejakande attityd gentemot andra metoder gjorde det naturligt att utveckla ett friare sätt att använda EFT.

Vårt förhållningssätt till andra energipsykologiska metoder har hela tiden varit öppet och sökande. Människor är olika, har olika problem, fungerar olika och behöver därför också olika metoder. I vårt utbildningsprogram ingår TAT – Tapas Acupressure Technique. Vi lär ut muskeltestning, framförallt för egenbruk. Andra energipsykologiska metoder som vi använder är Logosyntes och BSFF – Be Set Free Fast. Kjell är auktoriserad undervisare av BSFF.

Utveckling av EFT går mot ett kroppsorienterat förhållningssätt

Redan 2002/2003 kom EmoTrance att ingå i vårt utbildningspaket. Med EmoTrance visades vägen för ett snabbare, enklare och mer direkt sätt att ta hand om problem genom att notera var i kroppen dessa uttrycktes. I och med detta började EFTs mer kognitiva användningssätt och letande efter fraser, ord och ”set-ups” kännas omständligt och onödigt.

I mötet med kursdeltagare kom vi att mer och mer mixa EmoTrance och EFT enligt Silvia Hartmans Body Protocol. Samtidigt fann vi att en del hade svårt att få en renodlad EmoTrance att fungera effektivt. Metoden bygger dessutom på ett energikoncept som kan upplevas som esoteriskt. Vi hittade mer och mer vår egen blandning av EFT och EmoTrance, vilket kom att bli vår specialitet. För många av våra kursdeltagare har just detta arbetssätt kommit att bli en självklarhet i EFT-arbetet.

Friflödande form

Därmed lämnade vi till stor del set-up fraser och följde ett mer fritt flödande arbetssätt. Arbetssättet började präglas av allt mer kontinuerligt tappande. Därigenom kunde man i sessioner lättare dämpa den emotionella stressnivån och snabbare komma till mer grundläggande orsaker till problemen. I och med detta blev det helt naturligt att ställa frågor under själva tappingen, frågor som ledde vidare. Frågorna började allt mer ha fokus på kroppen, så som ”Var känner du det?” ”Hur känns det?”, ”Var i kroppen upplever du det?”

Vi utvecklade de frågor man använde inom EmoTrance. Vi lät till exempel klienten beskriva sina fysiska upplevelser, ett sätt vi senare mer och mer lämnade eftersom det snarare stör än tillför något positivt till processen. Att under arbetet beskriva det man upplever gör att medvetenheten om och koncentrationen på upplevelserna minskar. På liknande sätt som meditation / mindfulness störs av att man samtidigt pratar om vad man upplever. Neurofysiologin bekräftar detta.

Rekonsolidering / omskrivning av minnen

Modeller för att skriva om (rekonsolidera) minnen av händelser som vi kan återberätta (explicita minnen) har ingått som en naturlig del sedan många år tillbaks. Influenser var tidigt möjliga att ta del av via Gary Craigs nyhetsbrev där bl.a. blivande EFT Masters beskrev sina applikationssätt som kallades allt från inre barn, inre teater till Karl Dawsons Matrix ReImprinting. Före detta beskrev Brent Baum motsvarande process under namnet HMR, Holographic Memory Resolution.

Att kunna skriva om även icke medvetna minnen (implicita minnen), har vi funnit vara mycket viktigt. Många betydelsefulla händelser äger ju rum när vi är bebisar eller småbarn. Anknytningstiden och uppväxten är utvecklingsstadier med traumatiska händelser som utgör källor till många av de hälsoproblem mm vi upplever som vuxna. Vi har utvecklat arbetssätt som gör det möjligt att arbeta även med minnen som inte kan kopplas direkt till händelser men som kroppen minns.

Från energi till fysiologi

Eftersom vi är biologer och Kjell har ett brinnande intresse för fysiologi, utvecklingsbiologi och medicinsk neurovetenskap har detta synsätt präglat vår utveckling inom fältet.

När energiförklaringarna inte längre tillförde något av substantiellt värde för förändringsprocessen fann vi däremot att medicinsk-neurovetenskaplig frontforskning och traumaforskning nu hade förklaringarna. Förståelsen blev då än mer uppenbar av hur och varför förändring kan ske. Vårt EFT arbete gick in i en ny fas där våra nyvunna insikter integrerades i arbetets utformning. Det blev allt tydligare att varken EFT eller EmoTrance arbetet gick tillräckligt djupt för att lösa de problem som många kursdeltagare och klienter uppvisade.

Somatiska lösningar

Från 2008/2009 har vi utvecklat en tydligt kroppsinriktad (somatic) metodik. Influenserna har kommit från traumaforskningens och neurovetenskapens förklaringar av hur vi fungerar, hur problem uppstår och kvarhålls samt vad som behöver ske för att en varaktig förändring skall kunna ske. Robert Scaers begrepp ”dissociative capsule” har haft en omvälvande betydelse för vårt arbetssätt. Stephen Porges och polyvagala teorin med begrepp som neuroception och neuroreglering har också spelat roll för utvecklingen av Mindful Tapping. Vi har på grund eller underlag utvecklat rörelse- och kroppsspråks-baserade metoder som är besläktade med Somatic Experiencing och Sensorimotor Psychotherapy.

De mest grundläggande elementen för hur vi fungerar (automatiskt) är vad vi vet idag implicita procedurminnen. Med den fördjupade kunskapen har det också kommit andra sätt att lösa problem på än genom enbart tapping på akupunkturpunkter. Dessa metoder bygger också på fysiologiska funktioner. Vi använder exempelvis ögonrörelse och ögonpositionstekniker, EPI™ – Eye Position Integration™, vid sidan av tapping, för att komma i kontakt med och integrera såväl händelseminnen (explicita minnen) som ordlösa eller omedvetna minnen (implicita minnen). Implicita procedurminnen (”omedvetna muskelminnen”) grundläggs redan under anknytningsperioden och under uppväxten. Anknytnings (attachment) och utvecklings (developmental) traumatiska minnen är väsentliga att lösa eftersom de ger viktiga grundförutsättningar för hur vi fungerar och mår.

Så nu, januari 2015, är vi oerhört glada över att lansera Mindful Tapping. På bred front till allmänheten och samhället via föredrag och kurser. I ett utbildningskoncept för alla som vill använda Mindful Tapping.

Varmt välkommen att bli en del av detta genom att lära dig Mindful Tapping du också!